Storm havoc at Gurdwara Sahib Langgar Hall.

20130801_075429 20130801_075304 20130801_075103
20130801_075030 20130801_075024 20130801_074430